Katowicki HUB Gamingowo-Technologiczny

Intencją projektu jest wielowymiarowe odnowienie, trwałe ożywienie, aktywizacja i poprawa funkcjonalności zdegradowanego poprzemysłowego terenu, tworzącego kompleks historycznych budynków Szybu „Pułaski” (dawniej „Carmer”), byłej Kopalni Węgla Kamiennego „Wieczorek” (dawniej „Giesche”) powstałych w latach 1903-1910. Priorytetem jest wyprowadzenie poprzez rewitalizacje, przedmiotowego terenu za stanu kryzysowego, nadanie nowego ducha, nowej funkcji i współczesnego wymiaru istniejącym pokopalnianym obiektom zabytkowym o cennych walorach architektonicznych, z uwzględnieniem ochrony wartości kulturowych i materialnych istniejących historycznych zabudowań, w duchu zrównoważonego rozwoju. Niniejsza koncepcja jest próbą oddania autentycznego charakteru zabudowy przemysłowej Kopalni Węgla Kamiennego „Wieczorek”, stanowiącego dziedzictwo i tożsamość tego terenu, pozwalając użytkownikom oraz odbiorcom doświadczyć tego, co przez lata było niedostępne dla osób niezwiązanych z działalnością przemysłową, z naciskiem położonym na współczesne rozwiązania przestrzenne i funkcjonalne, szanujące zastaną historyczną substancję. Zakłada się społeczne, architektoniczne, planistyczne i ekonomiczne korzystne przekształcenie danego obszaru poprzez wpisanie nowej funkcji w industrialną tkankę oraz przemianę zdegradowanego terenu, który utracił swoją pierwotną funkcję. Planuje się współczesne założenie, niepozbawione historii, gdzie nacisk położono na przywrócenie autentyczności miejsca, jego „genius loci” w nowym technologicznym wyrazie, szanując historię i tradycję, patrząc w przyszłość przez pryzmat nowych technologii.
  • lokalizacja: Katowice ul. Szopienicka
  • zamawiający: UM Katowice
  • organizator: UM Katowice
  • projekt konkursowy : III Nagroda
  • powierzchnia użytkowa : 51 340 m2