Centrum Geoedukacji – Geopark Kielce

Podstawowym założeniem, którym kierowano się przy projektowaniu budynku Centrum Geoedukacji, jest idea zachowania zastanego, zielonego, pagórkowatego krajobrazu. W tym celu forma budynku została całkowicie wpisana w skarpy terenowe, znajdujące się na obszarze przeznaczonym pod zabudowę. Pokryty zielenią strop wraz z istniejącymi skarpami tworzy jedną, delikatnie narastającą powierzchnię. Krawędź stropu unosząc się nad zboczem skarpy otwiera wnętrze budynku, zapewniając dostęp oraz naturalne oświetlenie. Obecność budynku w otoczeniu jest także dyskretnie zaznaczona poprzez ostry narożnik, odrywający się od powierzchni terenu w miejscu, gdzie została ustalona w MPZP dominanta kompozycyjna. Ukształtowanie terenu wyznacza także przestrzeń wejściową budynku, znajdującą się po jego południowo-zachodniej stronie. Szeroki, utwardzony pas przebiegając wzdłuż krawędzi budynku oraz skarpy, prowadzi do wejścia zwiedzających z parkingu a w dalszym odcinku łączy wyjścia do budynku z trasą turystyczną wyznaczoną na terenie wietrzni.
  • lokalizacja: Kielce ul. Daleszycka 21
  • zamawiający: Geopark Kielce
  • projekt konkursowy: III Nagroda
  • powierzchnia całkowita: 2965 m2
  • powierzchnia użytkowa: 2250 m2